ACGIH

Americká konferencia vládnych priemyselných hygienikov (ACGIH) – činnosti súvisiace s tekutinami na opracovanie kovov

Problém:  Dňa 2. 3. 2006 konferencie ACGIH® vydala návrh odporúčanie hodnôt TVL pre „minerálny olej používaný pri opracovaní kovov” (vystavenie zamestnancov rozprašovačom minerálneho oleja na prevádzkach, kde sa vyskytujú aditíva a kovové alebo mikrobiálne kontaminanty.“)   V prípade využitia pri opracovaní kovov navrhuje predbežný plán hodnôt TVL® zníženie z 5 mg/m3 na 0,2 mg/m3, časovo vážený priemer (TWA).  Pre „čistý“ minerálny olej ostáva hodnota TLV® hodnota súčasných 5 mg/m3 TLV-TWA.

Rozdiel naznačuje, že údajný zdravotný vplyv minerálneho oleja pri činnostiach na opracovanie kovov je spôsobený inými zložkami než kvalitne rafinovaným minerálnym olejom – aditívami, mikrobiálnymi kontaminantmi a malými kúskami kovu, ktoré sa bežne označujú ako „kovový prach“ alebo „úlomky“, ktoré vznikajú pri opracovaní kovov.  

Americká konferencia vládnych priemyselných hygienikov (ACGIH®) je skupina zodpovedná za hygienu v priemyselnom odvetví a tiež vzdelávanie a školenie jej členov v oblasti hygieny v zamestnaní. ACGIH® určuje hraničné hodnoty (TLVs®).  Hodnoty TLVs® však nie sú normy Okrem toho nie sú výsledkom dohody (vznikajú v uzavretom, utajenom procese).   Ide o usmernenia, ktoré majú používať priemyselní hygienici pri rozhodovaní o bezpečných úrovniach vystavenia rôznym chemickým látkam a fyzikálnym faktorom prítomným na pracovisku. Pri používaní týchto usmernení sú priemyselní hygienici upozornení, že hodnoty TLVs® sú iba jedným z mnohých faktorov, ktorý je potrebné brať do úvahy pri hodnotení špecifických situácií na pracovisku.

Nanešťastie literatúra citované vo vedeckej analýze ACGIH® nepodporuje ich návrh.  Najdôležitejšie je, že prevažná väčšina dôkazov potvrdzuje, že dýchacie problémy strojárov v štúdiách nie sú spôsobené minerálnym olejom, ale kombináciou iných príčin vrátane mikróbov a rozkladu produktov vplyvom mikróbov, či podráždenia špecifickými chemickými zložkami. Okrem toho neexistuje žiaden všeobecne dostupný testovací postup, ktorý by umožnil priemyselnému hygienikovi zistiť, či bol v danej prevádzke dosiahnutý limit 0,2 mg/m3.

Návrhom na výrazné zníženie hodnoty TVL® pre minerálne oleje používané pri opracovaní kovov konferencia ACGIH stráca významnú príležitosť zamerať zdroje organizácie na to, čo môže skutočne spôsobovať negatívne zdravotné účinky, ktoré sa občas objavujú – a to na mikrobiálnu kontamináciu.

Podľa štandardu o komunikácii nebezpečenstva (HazCom) OSHA každý rok automaticky prijíma najnovšiu finálnu verziu zoznamu hodnôt TLV® konferencie ACGIH a vyžaduje, aby výrobcovia (spoločnosť Quaker a všetci jej konkurenti) uvádzali najnovšie obmedzenia TLV na každej karte bezpečnostných údajov (SDS), ktorú vytvára na použitie na pracovisku