OSHA

Agentúra ochrany bezpečnosti a zdravia v zamestnaní (OSHA) –
činnosť správy OSHA v oblasti tekutín na opracovanie kovov

Internetová stránka OSHA

Marec 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spor – združenie automobilových pracovníkov a združenie pracovníkov s oceľou v Amerike proti USA Agentúre ochrany bezpečnosti a zdravia v zamestnaní – petícia za normu OSHA pre tekutiny na opracovanie kovov (november 2003)

Rozhodnutie – súd zamietol preskúmanie petície odborov. Analýza súdu obsahuje tri časti: 1) predpisy, ktoré sa majú preskúmať; 2) či má OSHA štatutárnu povinnosť riadiť MWFs; a 3) či bolo odmietnutie zo strany OSHA riadiť MWFs svojvoľné a rozmarné. Predpisy, ktoré súd preskúmal, boli Zákon o ochrane bezpečnosti a zdravia v zamestnaní (konkrétne časť 655) (Zákon OSH) a Zákon o administratívnych procesoch (APA). Všetky strany súdneho sporu potvrdili súdu, že išlo o dva relevantné predpisy. Súd zamietol argument odborov, že OSHA bola povinná konať do 60 dní od prijatia odporúčania od poradného výboru. Súd uviedol, že v Zákone OSH sa nehovorí nič o tom, že administrátor OSHA by mal prenechať svoju diskrečnú právomoc poradnému výboru. Súd súhlasil, že predpis potvrdzuje diskrečné právo administrátora.

Súd sa vyjadril, že „OSHA nikdy nerozhodla riadení MWFs a okrem toho formálne začala procesy na tvorbu predpisov zverejnením navrhovaného pravidla.“ Preto súd skonštatoval, že OSHA nebola povinná riadiť MWFs.

Súd taktiež súhlasil s hodnotením agentúry OSHA, že vytváranie predpisov pre MWF by bolo časovo náročné a zložité, pretože „existuje široká škála typov MWFs, početné kombinácie a rôzne formy.“ Okrem toho súd vyhlásil, že „vystavenie jednej tekutine má zrejme iné nebezpečné účinky, než vystavenie druhej.“ Aj keď súdny dvor potvrdil, že chápe pracovníkov, minister môže úplne slobodne stanoviť regulačnú agendu agentúry, a že rozhodnutie smerovať skromné zdroje OSHA inam nebolo svojvoľné ani rozmarné.

December 2003

OSHA odpovedala na petíciu UAW tým, že nedávno opätovne preskúmala dôkazy o MWFs. Ako výsledok tohto skúmania OSHA rozhodla, že tentokrát nie je vytváranie predpisov na mieste. OSHA uviedla, že by sa mali podniknúť iné kroky, spolu s komplexným riadením, ktoré je už dostupné, pričom by predstavovali účinnú a primeranú odpoveď na riziká, ktorým môžu strojníci a iní zamestnanci vystavení MFWs čeliť. OSHA verí, že flexibilný prístup, ktorého súčasťou sú smernice o „najlepšej praxi“, v kombinácii s úsilím o podporu a vzdelávanie, je najlepšia odpoveď na tieto informácie, ktorá zároveň efektívne zníži riziká pre vystavených pracovníkov.

Ďalšia obava uvedeá v petícii UAW spočíva v tom, či karty bezpečnostných údajov o materiáloch (MSDSs) o MWFs presne opisujú riziká spojené s týmito chemickými látkami a zmesami. OSHA upozorní svojich dielenských pracovníkov na ten typ informácií, ktorý by mal figurovať na MSDSs pre tekutiny na opracovanie kovov, aby sa zabezpečili náležité kontroly.

OSHA uviedla, že je súčasťou aliancie s ILMA (ktorej je spoločnosť Quaker taktiež aktívnym členom) s cieľom pomôcť v hlbšom rozpoznávaní rizík a spôsobov, ako ich riešiť, a tiež rozvíjať ďalšie vzdelávanie a materiály na podporu zamestnancov. OSHA verí, že všetky tieto nástroje umožnia pracovníkom a zamestnancom účinne kontrolovať vystavenie rizikám MWF.

Október Združenie automobilových pracovníkov (UAW) a Združenie amerických pracovníkov oceliarní (USWA) dnes podali žalobu proti americkej ministerke práce Elaine Chao, s cieľom donútiť americkú agentúru ochrany bezpečnosti a zdravia v zamestnaní (OSHA), aby stanovila normy ohľadom čistého ovzdušia v amerických továrňach. Žaloba žiada súd, aby nariadil správe ochrany bezpečnosti a zdravia v zamestnaní (OSHA) vydať štandardy ohľadom zníženia povoleného vystavenia tekutinám na opracovanie kovov na pracoviskách v USA.
December 2001 Po zverejnení svojho sprievodcu ochranou zdravia a bezpečnosti pre tekutiny na opracovanie kovov (MWFs) agentúra ochrany bezpečnosti a zdravia v zamestnaní (OSHA) oznámila, že sťahuje svoj kontroverzný proces ohľadom tekutín na opracovanie kovov (MWFs). V regulačnej agende, ktorú zverejnila OSHA, agentúra uvádza, že vydanie manuálu o najlepšej praxi spĺňa ciele konania na vytvorenie predpisov. Z toho dôvodu sa z programu stiahli ďalšie kroky na tvorbu predpisov. Regulačná agenda uvádza, že „OSHA verí, že dostupnosť tohto komplexného a autoritatívneho materiálu na podporu zamestnancov výrazne obmedzí zdravotné riziká, ktorým môžu strojári a ostatní zamestnanci vystavení týmto tekutinám čeliť. Z toho dôvodu a vzhľadom na obmedzené zdroje OSHA zatiaľ sťahuje tento bod z programu."
November Administrácia ochrany bezpečnosti a zdravia v zamestnaní (OSHA) vydala 89-stranového sprievodcu na ochranu zdravia a bezpečnosti pre tekutiny na opracovanie kovov (MWFs). „Tekutiny na opracovanie kovov: manuál najlepšej praxe ochrany bezpečnosti a zdravia“. Manuál obsahuje všeobecné informácie o tekutinách na spracovanie kovov a odporúča prístup v podobe manažmentu systému na kontrolu vystavenia a minimalizáciu kontaktu s tekutinou.
1999 Po takmer dvoch rokoch rokovaní väčšina MWFSAC oficiálne hlasovala za to, aby sa agentúre na ochranu bezpečnosti a zdravia v zamestnaní odporúčalo vyhlásiť štandard o ochrane zdravia podľa časti 6(b)(5) Zákona o ochrane bezpečnosti a zdravia v zamestnaní, ktorého súčasťou by bola povolené hranica vystavenia 0,5 mg/m3, posúdenie vystavenia, zdravotnícky dohľad a školenie.
1997 OSHA zvolala stretnutie a poverila poradný výbor pre štandard o tekutinách na opracovanie kovov (MWFSAC), „aby odporučil agentúre OSHA štandard, smernicu alebo inú príslušnú reakciu o ochrane bezpečnosti a zdravia v zamestnaní s cieľom zmierniť nepriaznivé zdravotné účinky spojené s vystavením zamestnancov“ tekutinám na opracovanie kovov (MWF).
1993 Medzinárodné združenie, Únia amerických automobilových a leteckých pracovníkov a poľnohospodárskych pracovníkov (UAW) oficiálne požiadalo agentúru OSHA, aby podnikla okamžité regulačné opatrenia na ochranu pracovníkov pred rizikami rakoviny a respiračných ochorení vzniknutých v zamestnaní vplyvom vystavenia MWFs.

späť na začiatok

 

OSHA stiahla proces vytvárania predpisov o tekutinách na opracovanie kovov – december 2001

Po zverejnení svojho sprievodcu ochranou zdravia a bezpečnosti pre tekutiny na opracovanie kovov (MWFs) agentúra ochrany bezpečnosti a zdravia v zamestnaní (OSHA) oznámila, že sťahuje svoj kontroverzný proces ohľadom tekutín na opracovanie kovov (MWFs). Novinky boli zaznamenané v polročnom vydaní regulačnej agendy agentúry OSHA na začiatku decembra 2001, ktoré sumarizovalo stav aktuálneho procesu vytvárania predpisov a zdôrazňovalo priority pre nasledujúcich dvanásť mesiacov.

Medzinárodné združenie Únia amerických automobilových a leteckých pracovníkov a poľnohospodárskych pracovníkov (UAW) oficiálne požiadalo v decembri 1993 agentúru OSHA, aby podnikla okamžité regulačné opatrenia na ochranu pracovníkov pred rizikami rakoviny a respiračných ochorení vzniknutých v zamestnaní vplyvom vystavenia MWFs. V regulačnej agende, ktorú zverejnila OSHA, agentúra uvádza, že vydanie manuálu o najlepšej praxi spĺňa ciele konania na vytvorenie predpisov. Z toho dôvodu sa z programu stiahli ďalšie kroky na tvorbu predpisov. Regulačná agenda uvádza, že „OSHA verí, že dostupnosť tohto komplexného a autoritatívneho materiálu na podporu zamestnancov výrazne obmedzí zdravotné riziká, ktorým môžu strojári a ostatní zamestnanci vystavení týmto tekutinám čeliť. Z toho dôvodu a vzhľadom na obmedzené zdroje OSHA zatiaľ sťahuje tento bod z programu."

 

OSHA vydáva sprievodcu MWF – november 2001

Administrácia ochrany bezpečnosti a zdravia v zamestnaní (OSHA) vydala 89-stranového sprievodcu na ochranu zdravia a bezpečnosti pre tekutiny na opracovanie kovov (MWFs). „Tekutiny na opracovanie kovov: OSHA vytvára Manuál najlepšej praxe ochrany bezpečnosti a zdravia“ už takmer štyri roky a vychádza z odporúčaní od Poradného výboru o štandardoch MWF agentúry (SAC), z dokumentu s kritériami pre vystavenie tekutinám na opracovanie kovov v zamestnaní Národného inštitútu pre ochranu bezpečnosti a zdravia v zamestnaní (NIOSH), a z dokumentu Poradcov o organizácii zdrojov (ORC) „Riadenie prostredia tekutín na odstránenie kovov: Príručka pre bezpečné a účinné využívanie tekutín na odstránenie kovov.“

Manuál obsahuje všeobecné informácie o tekutinách na spracovanie kovov a odporúča prístup v podobe manažmentu systému na kontrolu vystavenia a minimalizáciu kontaktu s tekutinou. Súčasťou tejto stratégie sú aj kontroly konštrukcií a pracovných postupov, ako napríklad ohradenie strojov, ventilácia a používanie osobných ochranných pomôcok. Táto príručka odporúča smernice o ochrane zdravia v zamestnaní s cieľom zmierniť negatívne zdravotné účinky spojené s vystavením MWFs v zamestnaní.

Sprievodca takisto zamestnancom odporúča, aby vytvorili program riadenia tekutín, ktorého súčasťou by bolo určenie zodpovednosti za systém jednej alebo viacerým osobám so skúsenosťami v oblasti chémie, pričom sú zároveň súčasťou procesov na opracovanie kovov. Súčasťou programu by mali byť aj štandardné pracovné postupy na testovanie tekutín, systém zhromažďovania a sledovania údajov, účasť zamestnancov na zariaďovaní a prevádzke celkového systému, a pokračovanie programu školenia.

Sprievodca obsahuje aj odporúčania ohľadom vytvorenia programu monitorovania vystavenia (odber vzoriek vzduchu) minimálne raz ročne. Príručka odporúča opätovne posúdiť vystavenie zamestnancov vždy, keď dôjde k výrazným zmenám výroby, vybavenia alebo postupov, ktoré môžu spôsobiť nové alebo ďalšie vystavenie tekutinám na opracovanie kovov. Nakoniec príručka odporúča proaktívny program zdravotníckeho monitoringu pre vystavených zamestnancov, ktorý pomôže odhaliť včasné príznaky dýchacích ťažkostí alebo kožných ochorení. Včasná identifikácia urýchli nápravné opatrenia, čím sa podporí obmedzenie výskytu a vážnosti ochorení, súvisiacich s tekutinami na opracovanie kovov.

Manuál najlepšej praxe tekutín na opracovanie kovov nie je novým štandardom alebo nariadením a nevyplývajú z neho žiadne nové právne povinnosti. Má poradný charakter, informačný obsah a je určený pre zamestnancov s cieľom vytvoriť bezpečné a zdravé pracovisko pre pracovníkov vystavených tekutinám na opracovanie kovov. Celú príručku nájdete kliknutím tu.

späť na začiatok

 

Činnosť OSHA ohľadom potenciálneho štandardu o tekutinách na opracovanie kovov

V júli 1999 dal poradný výbor pre štandard o tekutinách na opracovanie kovov (MWFSAC), ktorý bol založený s cieľom pomáhať ministerke práce s náležitými opatreniami na ochranu pracovníkov pred rizikami spojenými s vystavením tekutinám na opracovanie kovov v zamestnaní, agentúre OSHA definitívne odporúčania. Aj keď bolo v 15-člennej skupine množstvo diskusií, väčšina výboru SAC hlasovala za odporúčania, aby:

OSHA vytvorila komplexný 6(b) štandard pre tekutiny na opracovanie kovov, ktorého súčasťou má byť:

  • a PEL (povolená hranica vystavenia) 0,5 mg/m3 (častíc celkovo)
  • riadenie systémov
  • aktívna lekárska starostlivosť
  • školenia a vzdelávanie

Výbor SAC takisto odporučil, aby OSHA vydala tento štandard bez unáhlenia, pričom uznáva, že bude potrebný aj určitý čas zavádzania.

Menšinová správa odporúča mimoregulačný prístup, ktorého súčasťou by bolo, aby agentúra vydala smernice na správu prostredia tekutín na odstraňovanie kovov, spolu s kooperatívnym programom (s priemyselným odvetvím a akademickou obcou) podpory pracovníkov a vzdelávania.

OSHA má úplne voľnú ruku, čo sa týka správy SAC – môže prijať všetky odporúčania SAC alebo ich časť. Môže zmeniť, upraviť a odmietnuť akúkoľvek časť správy. OSHA však bude čeliť veľkému tlaku, aby štandard vydala a tiež prijala najlepšiu prax. Okrem toho už vyšiel dokument kritérií Národného inštitútu na ochranu bezpečnosti a zdravia v zamestnaní (NIOSH), ktorý obsahuje špecifické odporúčania inštitútu NIOSH ohľadom REL (odporúčaná hranica vystavenia) 0,5 mg/3.

OSHA okrem toho požiadala výbor SAC, aby odporučil „najlepšiu prax“ pre identifikáciu, meranie a kontrolu prostredia tekutín na opracovanie kovov. Okrem samotného odporúčaného štandardu môže mať „najlepšia prax“ najväčší vplyv na prostredie tekutín na opracovanie kovov.

* Aj keď sa používa označenie „tekutina na opracovanie kovov“, výbor SAC rozhodol, že závery a odporúčania platia iba pre tekutiny slúžiace na odstraňovanie kovov (MRF).

Nasledujúci článok obsahuje podrobnejšie informácie o činnosti poradného výboru pre štandard o MWF agentúry OSHA. August 1999 zväzok 49 č. 8

Výbor MWFSAC agentúry OSHA odporúča regulačné opatrenia Po takmer dvoch rokoch rokovaní väčšina MWFSAC oficiálne hlasovala za to, aby sa agentúre na ochranu bezpečnosti a zdravia v zamestnaní odporúčalo vyhlásiť štandard o ochrane zdravia podľa časti 6(b)(5) Zákona o ochrane bezpečnosti a zdravia v zamestnaní, ktorého súčasťou by bola povolené hranica vystavenia 0,5 mg/m3, posúdenie vystavenia, zdravotnícky dohľad a školenie.

Vytvorilo a odovzdalo sa menšinové odporúčanie, ktoré podporuje mimoregulačný prístup a navrhuje, aby agentúra vydala smernice na správu prostredia tekutín na odstraňovanie kovov, spolu s kooperatívnym programom (s priemyselným odvetvím a akademickou obcou) podpory pracovníkov a vzdelávania. Kliknutím tu nájdete celý článok.

späť na začiatok