Vplyv produktov na životné prostredie

Spoločnosť Quaker spĺňa všetky nariadenia typické pre jednotlivé krajiny, štátne a lokálne predpisy a riešenie akýchkoľvek otázok ohľadom nariadení majú na starosti naše skupiny na ochranu bezpečnosti, zdravia a životného prostredia (SHE). Všetky naše hlavné výrobné podniky po celom svete majú certifikát ISO 14001, ktorý je externým potvrdením nášho úsilia minimalizovať škodlivé vplyvy na prostredie.

Usilovne pracujeme na úvodných fázach iniciatívy REACH (registrácia, posúdenie a povolenie chemických látok), legislatívy Európskej únie na vyššiu ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. Našu prácu viedol a aj naďalej vedie globálny špecialista na REACH, ktorý zabezpečuje, aby bola spoločnosť riadne informovaná o dôsledkoch, ktoré z legislatívy pre našu spoločnosť a priemyselné odvetvia vyplývajú.

Uvedomujeme si, že niektoré z našich surovín, ktoré využívame v malom množstve, sú pre životné prostredie a pre ľudí škodlivé. V roku 2014 sme sa zamerali na zníženie a elimináciu spotreby surovín zaradených do skupiny CMR (karcinogény, mutagény a reprotoxíny) a tých, ktoré škodia vodným prostrediam. Každá pobočka spoločnosti Quaker po celom svete pripravila niekoľko ročné plány na obmedzenie týchto materiálov postupom času. Musíme vyvážiť naše rozhodnutia o obmedzení a kvalitu produktov, obchodné príležitosti a náklady, aby sme aj naďalej spĺňali očakávania zákazníkov a aby si naša spoločnosť zachovala udržateľný rozvoj.

V rámci našej certifikácie Responsible Care 14001 (Zodpovedná starostlivosť 14001) v Severnej Amerike, ktorá by sa mala ukončiť v roku 2017, podporíme bezpečnostný kódex produktov s označením zodpovednej starostlivosti (Responsible Care Product Safety Code). Tento kódex stanovuje súbor postupov na správu bezpečnosti chemických produktov v rámci nášho celkového systému riadenia zdravia, bezpečnosti, ochrany a životného prostredia (HSSE).

Mnoho závodov spoločnosti Quaker po celom svete využíva palmový olej. V apríli 2015 sme začali podporovať udržateľnú výrobu tohto prírodného zdroja vďaka silnému obchodnému prípadu, ktorý vyvinul jeden z našich chemikov v Európe. Súčasťou našej podpory je vstup do okrúhleho stola o udržateľnom palmovom oleji (RSPO), získanie certifikácie RSPO dodávateľského reťazca v Holandsku, a nákup certifikátov na kompenzáciu celého množstva palmového oleja, ktorý spotrebujú všetky závody v 100 %nom vlastníctve spoločnosti Quaker.