Správcovstvo produktov

Správcovstvo produktov je systém riadenia, ktorý začleňuje zodpovednosti skupín SHE do každej fázy životných cyklov našich produktov.

Už mnoho rokov je spoločnosť Quaker na čele vytvárania efektívnych programov správcovstva produktov pre naše priemyselné odvetvie, v spolupráci s kľúčovými organizáciami ako Asociácia nezávislých výrobcov mazív (ILMA) a Únia európskeho priemyslu výroby mazív (UEIL).

V roku 2014 sme vytvorili súbor „princípov zelenej chémie“, ktorú teraz naše technické spoločenstvo využíva ako smernicu na vývoj produktov. Filozofia našich princípov je zakorenená v Zákone o prevencii pred znečisťovaním z roku 1990 a princípy sú:

 1. Prevencia vzniku odpadu vždy bude mať svoje miesto pri vytváraní, výrobe aj používaní našich produktov.
 2. Všade, kde je to prakticky možné, budú produkty využívať a produkovať látky, ktoré sú minimálne alebo vôbec nie sú toxické pre ľudské zdravie a
  životné prostredie.
 3. V prípade aplikácie našich produktov sa snažíme o bezpečné používanie a zanedbateľný vplyv na ľudské zdravie.
 4. Pri vytváraní produktov budeme brať do úvahy efektivitu postupu na výrobu a budeme podrobne skúmať najefektívnejšie
  spôsoby výroby s cieľom maximalizovať výnos, zdokonaliť efektivitu a obmedziť alebo eliminovať vznik odpadu.
 5. Budeme zvažovať výhody využívania obnoviteľných surovín.
 6. Pri procese vytvárania našich produktov budeme brať do úvahy koniec životnosti – vrátane jednoduchosti likvidácie, rozložiteľnosti a vplyvu
  na životné prostredie.
 7. Látky a zloženie látok použitých v chemických postupoch sa majú vyberať tak, aby sa minimalizovalo riziko chemických nehôd – vrátane únikov, výbuchov a požiarov.

Predpokladáme, že úplná implementácia týchto princípov a vybudovanie kultúry vytvárania produktov, ktoré neobsahujú potenciálne škodlivé látky, bude trvať mnoho rokov.