Karty bezpečnostných údajov

Systém GHS vyžaduje využívanie 16-dielnej karty bezpečnostných údajov so špecifickým
poradím jednotlivých sekcií.  K sekciám patria:

 • Identifikácia
 • Identifikácia nebezpečenstva
 • Zloženie/informácie o zložkách
 • Poskytnutie prvej pomoci
 • Protipožiarne opatrenia
 • Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
 • Manipulácia a skladovanie
 • Regulácia vystavenia/osobná ochrana
 • Fyzikálne a chemické vlastnosti
 • Stabilita a reaktivita
 • Toxikologické informácie
 • Ekologické informácie
 • Likvidácia
 • Informácie o preprave
 • Regulačné informácie
 • Ďalšie informácie

 

Jednotlivé položky v rámci každej sekcie sú taktiež presne stanovené. Karta bezpečnostných údajov musí cieľovú osobu informovať o rizikách materiálu a poskytnúť informácie o bezpečnom skladovaní, manipulácii a likvidácii látky alebo zmesi.   Materiál by mal byť k dispozícii v plnom znení hlavne pre zamestnancov pracoviska.  Ostatní môžu využívať celú kartu bezpečnostných údajov alebo jej časť, a to vrátane zamestnávateľov, personálu zodpovedného za ochranu zdravia a bezpečnosti, personálu záchrannej služby, zdravotníckeho personálu a subjektov štátnej správy.