Označenie

GHS stanovuje minimálny súbor údajov na štítky.  K požadovaným
prvkom patria:

  • Signálne slovo
  • Výstražné upozornenia
  • Bezpečnostné vyhlásenia a piktogramy
  • Identifikátor produktu
  • Identifikácia dodávateľa

 

K príkladom piktogramov patria:

quaker_SHE_labeling

Okrem toho existuje povinná formulka na označenie nebezpečenstva a bezpečnostné upozornenia  GHS odporúča formát štítku, ale nevyžaduje štandardný formát.  Spoločnosti si môžu prispôsobiť svoje štítky pod podmienkou, že budú obsahovať všetky povinné údaje.  Môžu na štítok pridať ďalšie položky, ak nie sú v rozpore s povinnými prvkami.