REACH

Registrácia, posúdenie a povolenie chemických látok

Kontakt

Oddelenie REACH
spoločnosti Quaker Chemical
reach@quakerchem.com

REACH (Smernica (ES) č. 1907/2006) je nový zákon Európskej únie na správu chemických látok. Vstúpil do platnosti 1. júna 2007 a vo forme nariadenia nadobudol okamžitú platnosť vo všetkých členských štátoch EÚ.

 

Politika chemických látok v Európskej únii

V rámci Európskej únie (EÚ) je výroba chemických látok tretím najväčším priemyselným odvetvím, ktoré zahŕňa 31 000 spoločností s 1,9 miliónom zamestnancov.1 Chemické látky sú pre ekonomiku EÚ dôležité.

Používanie týchto látok môže byť riskantné. V Európe sa zvyšuje výskyt alergií, určitých typov rakoviny a porúch rozmnožovania a chemické látky môžu byť príčinou. Okrem toho, podľa výskumov trpia niektoré živočíchy (žaby, vtáky, ryby) neplodnosťou a pohlavnými zmenami, ktoré súvisia s určitými chemickými látkami ovplyvňujúcimi hormóny.2

V roku 1981 bolo na trhu EÚ viac než 100 000 chemikálií – z toho 30 000 sa vyrába pravidelne – a nevieme o nich až tak veľa. (Do mája 2015 bolo Európskej chemickej agentúre (ECHA) v Helsinkách doručených asi 8 400 správ o registrácii jedinečných látok).

S cieľom obmedziť riziko a zvýšiť transparentnosť Európska komisia vyvinula regulačný systém s názvom REACH. Zámer spočíva v lepšej ochrane ľudského zdravia a životného prostredia a zároveň v zdokonaľovaní konkurencie prostredníctvom podpory inovácie a zabezpečovania vysokých bezpečnostných štandardov pre chemické látky.

 

Požiadavky

REACH vyžaduje od spoločností, aby prevzali zodpovednosť za chemické látky, ktoré v EÚ vyrábajú, dovážajú alebo dodávajú. Aj keď najväčšia miera zodpovednosti sa kladie na pôvodného výrobcu chemickej látky z EÚ alebo na spoločnosť so sídlom v EÚ, ktorá ju do EÚ dováža, všetky organizácie, ktoré miešajú chemické látky do ostatných produktov a používatelia týchto produktov majú taktiež určitú zodpovednosť v rámci nariadenia REACH. Musia predložiť informácie o vlastnostiach, použití a bezpečnej manipulácii. S cieľom zdokonaľovania tohto priemyselného odvetvia sa podporuje spolupráca a výmena údajov medzi spoločnosťami. Komunikácia medzi dodávateľmi a používateľmi chemických látok – dodávateľský reťazec – je základnou súčasťou nariadenia REACH.

 

Predbežná registrácia – prvá fáza nariadenia REACH

Každý výrobca a dovozca musel do 1. decembra 2008 predbežne zaregistrovať všetky látky, ktoré sa v tom čase v EÚ využívali. NEVYKONANIE PREDBEŽNEJ REGISTRÁCIE znamená, že už nemôžete látku v EÚ vyrábať, dovážať alebo dodávať. Existuje však možnosť oneskorenej predbežnej registrácie látok, ktoré sa vyrábajú a dovážajú iba v malých množstvách (<100 ton ročne).

 

Registrovanie – druhá fáza nariadenia REACH

Všetky látky, ktoré sa v EÚ vyrábajú alebo do nej dovážajú v množstve viac než jedna tona ročne na jedného výrobcu alebo dovozcu musia byť zaregistrované. Súčasťou registrácie je odovzdanie dokumentácie agentúre ECHA v Helsinkách. Táto dokumentácia musí obsahovať údaje o nebezpečných vlastnostiach látky, jej použitie a vo väčšine prípadov aj posúdenie rizika (správa o chemickej bezpečnosti) pre každý spôsob použitia. Platné údaje v dokumentácii a to, kedy sa musí registrácia vykonať, závisí od nebezpečenstiev spojených s látkou a od jej množstva, ktorú každá spoločnosť vyrába alebo dováža.

Látky, ktoré si vyžadovali registráciu v prvej fáze, sú tie, ktoré podľa práva EÚ spadajú do kategórie 1 a 2 – karcinogény, mutagény a reprotoxíny (CMR); látky klasifikované ako R50/53 (vysoko toxické pre vodné organizmy, môžu mať dlhodobé nepriaznivé účinky na vodné životné prostredie) a látky, ktoré sa vyrábajú alebo dovážajú v množstve > 100 ton ročne; a tiež látky, ktoré sa vyrábajú alebo dovážajú v množstve > 1 000 ton ročne na jedného výrobcu. Tieto látky sa museli zaregistrovať do 1. decembra 2010.

Látky, ktoré si vyžadovali registráciu v druhej fáze, sú tie, ktoré sa vyrábajú alebo dovážajú v množstve > 100 ton ročne – < 1 000 ton ročne na jedného výrobcu. Tieto látky sa museli zaregistrovať do 1. júna 2013.

Látky, ktoré spadajú do tretej a poslednej fázy registrácie, sú tie, ktoré sa vyrábajú alebo dovážajú v množstve > 1 tona ročne – < 100 ton ročne na jedného výrobcu. Tieto látky sa musia zaregistrovať do 1. júna 2018.

Spoločnosť Quaker úspešne odovzdala agentúre ECHA dokumentáciu v roku 2010 aj v roku 2013 a ďalšie dokumenty odovzdá v nadchádzajúcich rokoch.

 

Posúdenie – tretia fáza nariadenia REACH

Posúdenie má dve fázy:

  • Posúdenie dokumentácie – Registračné dokumenty sa skontrolujú z hľadiska kompletnosti a rozhodne sa, či sú potrebné ďalšie informácie na doplnenie hodnotenia rizika.
  • Posúdenie látky – Nebezpečné vlastnosti látky a spôsob použitia budú predmetom podrobného hodnotenia príslušnými orgánmi v členských štátoch EÚ. Ak sa nepotvrdia žiadne problémy, povolí sa ďalšie používanie látky. Ak sa objavia problémy, orgány môžu požiadať o ďalšie informácie alebo navrhnú kontrolu používania danej látky. Toto posúdenie látok prebieha v poradí podľa úrovne rizika pre ľudstvo a životné prostredie. V súčasnosti spoločnosť Quaker čaká posúdenie (dokumentácie a látky) od agentúry ECHA. Spoločnosť Quaker na požiadanie agentúry ECHA znova predložila určité dokumenty a v inom prípade rokuje spoločnosť Quaker s agentúrou ECHA o totožnosti látky.

späť na začiatok

 

Povolenia a obmedzenia

Tento postup platí pre väčšinu nebezpečných látok, ako kategórie 1 a 2 – látky CMR, ktoré sa zaradzujú medzi PBT alebo vPvB a endokrinné disruptory. Tieto látky (zoznam vytvorila agentúra ECHA, označujú sa ako veľmi nebezpečné látky) sa budú môcť používať len na základe špeciálneho povolenia od Európskej komisie. Toto povolenie bude časovo obmedzené v závislosti od každého prípadu.

Ak sa ukáže, že používanie určitej látky je pre ľudské zdravie alebo z environmentálnych dôvodov neakceptovateľné, môžu sa prijať obmedzenia alebo dokonca zákazy – obmedzenia nariadenia REACH nahrádzajú súčasné obmedzenia podľa Smernice o marketingu a využívaní č. 76/769/EHS v znení neskorších predpisov, k 1. júnu 2009. Všetky existujúce obmedzenia sa zaviedli do nariadenia REACH.

 

Vplyv

Za registráciu sú zodpovední výrobcovia surovín, takže hlavnou úlohou spoločnosti Quaker je koordinácia s dodávateľmi ohľadom daných materiálov. Investujeme naozaj veľa do toho, aby naše suroviny a škála produktov zodpovedali nariadeniam. Spoločnosť Quaker môže obmedziť využívanie dodávateľov alebo si nájsť bezpečnejšie alternatívy. Ak sa niektoré látky pozastavia, budeme musieť zmeniť zloženie našich produktov.

Aj keď momentálne ide o legislatívu EÚ, ostatné krajiny, ako napríklad Južná Kórea a Turecko pracujú na implementácii nariadení podobných smernici REACH. Je otázkou času, kedy sa pridajú ďalšie krajiny a táto iniciatíva obehne svet. Nariadenie REACH sa už dotýka aj spoločnosti Quaker za hranicami Európy. Epmar, AC Products, Summit Lubricants a G.W. Smith and Sons, Inc., naše dcérske spoločnosti mimo Európy, vyvážajú do Európy svoje produkty, a preto musia dodržiavať nariadenie REACH.

Vieme, že európska smernica REACH nevyhnutne do istej miery ovplyvní priemyselné ceny, a očakávame, že ceny dodávateľov ovplyvnia aj ceny spoločnosti Quaker. Všetky dôsledky však budú zrejme až po implementácii nariadení (2018)

 

REACh

  Skutočnosť 1:  Potrebujeme chemické látky a silný priemysel
  Skutočnosť 2:  Chemické látky môžu byť nebezpečné, ale informácie sú len povrchné
  Skutočnosť 3:  Nariadenie REACH poskytne vyššiu mieru ochrany ľudstva a životného prostredia

 

 

Informačný list životného prostredia

Skratky
ECHA: Európska chemická agentúra
REACH: Registrácia, posúdenie a povolenie chemických látok
CMR: Karcinogény, mutagény a reprotoxíny
PBT: Stály, bioakumulatívny a toxický
vPvB: veľmi stály a veľmi bioakumulatívny
SVHC: Veľmi nebezpečná látka

1  „Fakty a čísla – európsky chemický priemysel z celosvetového hľadiska,“ január 2005, Európsky výbor pre chemický priemysel (www.cefic.org/factsandfigures/).

2, 3 „Informačný list životného prostredia: REACH,“ 2006, Európska komisia.

späť na začiatok