Politika skupiny SHE

Spoločnosť Quaker Chemical Corporation sa zaviazala prijať systém riadenia ochrany bezpečnosti, zdravia a životného prostredia (SHE), ktorý má fungovať globálne takým spôsobom, aby chránil zdravie a bezpečnosť našich pracovníkov, zákazníkov, dodávateľov a susedov.

Za týmto účelom:

  • Budeme dodržiavať všetky platné zákony, nariadenia a povolenia ohľadom životného prostredia a v potrebných oblastiach zavedieme prísnejšie interné štandardy, aby sme sa držali vyššie uvedenej politiky
  • Zastávame názor, že všetkým nehodám sa dá predísť. Túto snahu budeme podporovať prostredníctvom náležitého odhaľovania rizík, manažmentu a nápravných opatrení, aby bola spoločnosť Quaker Chemical špičkovým pracoviskom.
  • Budeme sa do maximálnej možnej miery snažiť rozpoznať problémy súvisiace so životným prostredím a podnikneme príslušné kroky, ktoré môžu predísť uplatneniu zákonov alebo nariadení.
  • Budeme sa snažiť brať ohľad na ochranu životného prostredia, zdravia a bezpečnosti pri akomkoľvek plánovaní súvisiacom s vybavením, zariadeniami, produktmi a postupmi. Budeme hľadať vhodné konštrukčné riešenia na ochranu zdravia a bezpečnosti našich pracovníkov a spoločenstiev, v ktorých pôsobíme.
  • Budeme sa snažiť podporovať prevenciu znečisťovania prostredníctvom zlepšenia účinnosti postupov, využívania menšieho množstva zdrojov, opätovného využívania a recyklácie.
  • Zavedieme systém manažmentu ochrany bezpečnosti, zdravia a životného prostredia (SHE) na podporu neustáleho zdokonaľovania vo všetkých sférach ochrany bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Od všetkých pracovníkov spoločnosti Quaker očakávame, že pochopia, budú podporovať a pomáhať s implementáciou tejto politiky.

______________________________
Michael F. Barry
generálny riaditeľ a predseda